02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ฉบับที่ 2
______________________________________
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ และสมควรผ่อนคลายแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยยังสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยรังสิตจึงกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชาดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1. และข้อ 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
1) วิชาบรรยาย
ให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือการสอนแบบผสมผสานกับในชั้นเรียนปกติ โดยยึดเวลาสอนตามตารางสอนปกติ ในแนวทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดแก่นักศึกษาตามหลักสูตรกำหนด เช่น การสอนสด การสอนแบบผสมผสานหลายวิธี การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ และขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนให้มีการบันทึกการสอนสดออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาการสอนได้ ทั้งนี้หากจัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติต้องปฏิบัติมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในภาวะปกติใหม่ภายใต้การระบาดของโรค COVID-19 และให้แต่ละหลักสูตรกำหนดตารางเรียนให้สลับกันในแต่ละรายวิชาเพื่อลดปริมาณนักศึกษาในแต่ละวัน
2) วิชาปฏิบัติการ
ให้จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการได้ โดยต้องลดจำนวนนักศึกษาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ และต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในภาวะปกติใหม่ภายใต้การระบาดของโรค COVID-19
2. มหาวิทยาลัยรังสิตยกเลิกการจัดสอบกลางภาคโดยส่วนกลาง ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะใช้ห้องในการสอบวัดผล ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งสำนักงานทะเบียน
3. สำหรับการจัดสอบปลายภาคการศึกษา รายวิชาที่สามารถดำเนินการได้เองด้วยระบบออนไลน์ หรือระบบผสมผสาน ให้สามารถดำเนินการเบ็ดเสร็จเองได้ ส่วนรายวิชาใดที่มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบโดยผู้สอนเองได้ สำนักงานทะเบียนจะกำหนดแนวทาง เรื่อง การจัดสอบ การคุมสอบ และแจ้งคณะวิชาทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดี