02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม  ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) “แค่ใจก็เพืยงพอ : Honor the King’s Legacy” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งงาน

 • นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • สมาชิก 1-6 คน
 • ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ (ยกเว้นกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการ เท่านั่น)

โจทย์การประกวด

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” “Honor the King’s Legacy 2020” จัดให้มีการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ มุ่งเน้นช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

– ต้องการเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่มีความใหม่ สร้างพลังแนวคิด แสดงถึงไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม

– ต้องการแผนธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง

– ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อสังคม

 

เงื่อนไขการสมัคร

– ผู้สมัครที่มีผลงาน / แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Socail Innovation) ทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

– โคงการที่นำเข้าร่วมการประกวด หากเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดอื่น ๆ มาแล้วต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์

 

/ประเภทการประกวด

แผนการประกวด นวัตกรรมเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก และแสดงออกเป็นประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม ทั้งหมด 9 ด้าน

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Socaiety)

– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– ความเชื่อมโยงระหว่าง รากฐานด้านอาหาร นำ้ และพลังงาน

– เกษตรกรรมแบบยั่งยืน

– การจัดการภัยพิบัติ

 • ปัญหาด้านสังคมเมือง (Urban Society)  

– การจดการปัญหาความเป็นจริง

– การศึกษา

– การเงิน การจ้างงานและสวัสดิการสังคม

 •  ปัญหาด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle)

– การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

– สุขภาพ

 

กำหนดการโครงการ

 • สิงหาคม – 23 ตุลาคม 2563  เปิดรับสมัคร โดยการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ www.htkl.info
 • 27 ตุลาคม 2563 ปฐมนิเทศโครงการแค่ใจก็เพียงพอ
 •  28 ตุลาคม 2563 – 9 พฤศจิกายน 2563 ส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทางเว็บไซต์ (ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
 • 13 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศโหวตออนไลน์ เพื่อคัดเลือกจาก 15 ทีม ให้เหลือ 10 ทีม 
 • 20 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ 10 ทีม ที่ได้เข้ารอบเพื่อแข่งขันในโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ
 • 30 พฤศจิกายน 2563 งานแถลงข่าวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” Honor the King’s Legacy 2020
 • มกราคม – มีนาคม 2564 นวัตกรรมเพื่อสังคม แฮกาธอน Social Innovation Hackathon (กำหนดการละเอียดจะแจ้งอีกครั้งเดือนธันวาคม 2563)
 • 5 เมษายน 2564 พิธีมอบรางวัล

 

หมายเหตุ      ทั้งนี้วันเวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เห็มสมควร

 

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)    โล่รางวัล และประกาศนียบัตร / เงินสดจำนวน 300,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)   โล่รางวัล และประกาศนียบัตร / เงินสดจำนวน 150,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)  โล่รางวัล และประกาศนียบัตร / เงินสดจำนวน 50,000 บาท

 

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้เข้าแข่งขันและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/honorthekingslegacyofficial

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chansuda Charusathien

เขียนข่าว : mod เมื่อ ศ, 2020-08-21  12:13

เผยแพร่ : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และStart Up มหาวิทยาลัยรังสิต