02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนิน
ผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย ที่มีโอกาสทางธุรกิจของนักศึกษาและบุคลากรจะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

  • ปรัชญา

    ผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย ที่มีโอกาสทางธุรกิจของนักศึกษาและบุคลากรจะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

  • ปณิธาน

    สนับสนุนผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เผยแพร่ออกไปสู่สังคม

  • วิสัยทัศน์

    สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคม