02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ (ห้อง334) อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 3
เวลา 09.00 น. สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต นายณัชพล แดงสุนทรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ (ผู้เสนอโครงการ) , นายกิตติธัช ช้างทอง นักศึกษาศิษย์เก่าปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (คณะทำงาน) , และ นางสาวชวัลรัศมิ์ จตุเทม ที่ปรึกษาโครงการ ไอเดียสร้างสรรค์จากผักตบชวา
เวลา 11.00 น. นายธนบรรณ นกยอด นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาสารสนเทศการลงทุน , นางสาวกนกวรรณ วงศ์ไทย นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาสารสนเทศการลงทุน และคณะนวัตกรรมเกษตร ไอเดียแพลตฟอร์มเกี่ยวกับด้านอาหาร
เวลา 13.30 น. นางสาวนิศารัตน์ มั่นเกตุ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไอเดียช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อเสนอเพิ่มเติม