02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ห้อง 334
ชั้น3 อาคารวิษณุรัตน์
ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร พร้อมด้วย ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์ รองคณบดี , ดร.ขวัญหทัย แช่ทองและ อ.ฐานวีร์ ลอยแก้ว
ได้ขอพบปะหารือ รับคำปรึกษา จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ เกี่ยวกับการพัฒนา บ่มเพาะ นักศึกษาฝึกงาน สาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ในการให้คำปรึกษาถึงแนวทางการบ่มเพาะ พัฒนา นักศึกษาฝึกงาน