02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

บุคลากร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ

อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล

อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม

อาจารย์ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม

รองผู้อำนวยการ

นายธนิก ประสพพร

นายธนิก ประสพพร

เจ้าหน้าที่

นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ

นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่