02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
              วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
              อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ
              ได้รับเชิญจาก ผศ. พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (???? ?????? ???????) ให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับ Startup ร่วมถึงการจัด Camp เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าร่วม Pitching ให้กับนักศึกษา รายวิชา การโฆษณาผสมผสาน(IAM353) ,  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(ADS353)  สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (จำนวน 80คน)