02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ RSU Co-Working Space อาคารวิษณุรัตน์ ตึก5 ชั้น3
       บริษัท ดูดีพ จำกัด ได้ร่วมนำเสนอ POC ในการประุชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (POC) ชุดที่1 ครั้งที่ 3/2564 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
         โดยผู้ร่วมนำเสนอ ได้แก่
– นายอนุพงษ์ จันทรศิริ ตำแหน่งกรรมการ / ผู้ก่อตั้ง (นักศึกษาศิษย์เก่า วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี)
– ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค ตำแหน่งกรรรมการ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ศูนย์บริการทางวิชาการ)
– นางสาวฟอง อินแสง ตำแหน่ง กาตลาด (นักศึกษาคณะบัญชี)
– นางสาววารุณี ดาโส ตำแหน่ง การเงิน (นักศึกษาคณะบัญชี)
        กระถางต้นไม้ยิ้มได้ Dewy เป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาจากพื้นฐานการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ และหลักการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลต่าง ๆ และมีการแนะนำการเลี้ยงดูต้นไม้ที่ปลูกด้วยการประมวลผลข้อมูลของต้นไม้ที่ปลูกร่วมกับฐานข้อมูลไม้ประดับมากกว่า 60 ในระบบ อีกทั้งกระถางต้นไม้ยังสามารถแสดงความรู้สึกผ่านหน้าจอของกระถางเองอีกด้วย นอกจากนี้มีการใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวสร้างสังคมออนไลน์สำหรับแบ่งปันประสบการณ์การปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่สังคม รวมถึงความสามารถในการแจ้งเตือนผ่าน Line
กระถางดังกล่าวจะมีความสามารถเบื้องต้นในการตรวจวัดว่ามีค่าแสงสว่างเพียงพอหรือไม่จากตำแหน่งที่วางกระถางต้นไม้ การตรวจวัดค่าความชื้นในดินว่ามีความชุ่มชื้นเพียงพอไหมสำหรับต้นไม้ และส่งข้อมูลเก็บในฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับใช้คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ