02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น.
ณ อาคาร5 ชั้น3 ห้อง 334 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีม Ventilator tester : เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจ ได้ผ่านการรับรองจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (TED Fund) อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้