02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

   วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ RSU Co-Working Space ชั้น3 ตึก5 อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

    ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ฝ่ายวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

   เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่มาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Start up ของมหาวิทยาลัยรังสิต
  ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏสวนสุนันทา และเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ Start up มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้งสอบถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
   ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ กล่าวต้อนรับ พาเยี่ยมชมห้อง RSU Co-Working Space(GSB Innovation Club) ,Studio การสอนออนไลน์ รายวิชา RSU151, การพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
   จากนั้น ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ได้นำเสนอภาพรวม นโยบาย การบริหาร ดำเนินงาน ของฝ่ายวิสาหกิจ อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ได้ร่วมพูดคุย สอบถาม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทางคณะ