02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ติดต่อศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ  มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ 

อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น 3 ห้อง 334 

โทร. 0- 2997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 

E-mail : bsic@rsu.ac.th

Youtube : BSIC RSU

Facebook Page : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : info@rsu.ac.th