02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการนำเสนอ IDEA (TED Fund)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 – 15.40 น.
ณ ห้อง RSU Co-Working Space อาคารวิษณุรัตน์ ตึก5 ชั้น3
ผู้เสนอโครงการ Ideation Incentive Program (IDEA) จำนวน 4ทีม ร่วมซักซ้อมการนำเสนอโครงการกับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต (TED Fellow) รายชื่อทีมเข้าร่วมการซักซ้อมมีดังนี้
– LIMSU นายปุญญพัฒน์ ลิ้มสุวัฒนกุล นักศึกษาศิษย์เก่าปริญญาตรีและโท มหาวิทยาลัยรังสิต
– COWOK นายธนัตฉัตร จงตั้งสัจธรรม (นำเสนอรูปแบบ Online)
– Homelhub นายธนบรรณ นกยอด นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
– Gbring นางสาวนิศารัตน์ มั่นเกตุ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหาร สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (นำเสนอรูปแบบ Online)
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ อ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเนื้อหาในการนำเสนอ และไอเดียเพิ่มเติมกับผู้เสนอโครงการ