02-997-2222 ต่อ 3202-4 bic@rsu.ac.th

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน GSB&RSU Innovation Club ดาวน์โหลด

2.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovation Startup) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

3.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี2562 ดาวน์โหลด

4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี2562 ดาวน์โหลด

5.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการ Smart Start Idea GSB ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด