02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โครงการกิจกรรม
Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน มีนาคม 2562
ในโจทย์ “ประกวด Idea WoW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ Gen Z”

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
ทีม ลูเซมาลู    มหาวิทยาลัยรังสิต
1.นางสาว ปกิตตา จันทร   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2.นางสาว อัญมณี  ม่วงสีตอง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3.นางสาว ศุภดา ศรีภิรมย์     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4.นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์เกตุ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ลิงค์แสดงผลงาน