02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศ

โครงการกิจกรรม Smart Idea by GSB Start up ประจำเดือนมีนาคม 2563

ในโจทย์ “ประกวด Crative Idea GSB เชิญชวนสัมผัสชุมชนท้องถิ่นวิถีไทย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท

ทีม DU House มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวเมธาวี อุบลบุตร สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาาสตร์