02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League Prototype 2021 ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท จำนวน 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 100,000บาท
1. Non-Invative Cholesteral Meter เครื่องมือตรวจวัดคอเรสเตอรอลในเลือดแบบไม่รุกล้ำโดยอาศัยเทคโนโลยีการใช้แสงในการวัด
 • นางสาวเพชรดา วันชัย นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นางสาวประกายพร อนุอินทร์ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นายณัฐดนัย ตันติเสรีพัฒนา นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นายพุฒิพงศ์ เหล่าบัณฑิตเจริญ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 • รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • อ.ธวัช แก้วกัณฑ์ กรรมการบริหารวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. DEK VEN เครื่องทวนสอบเครื่องช่วยหายใจโดยอาศัยหลักการการสร้างกราฟปรับเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลและเซ็นเซอร์วัดความดันกับอัตราการไหลมาตรฐานและความดันมาตรฐาน
 • นายศาสตรพล สมใจ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นายอิทธิพันธุ์ เอี่ยมกิจ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นายพชรพล เรืองทอง นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นายทิพย์พชร จิตพรรณวรรณ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
3. Homealhub แพลตฟอร์มแชร์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น
 • นายธนบรรณ นกยอด นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • นางสาวกนกนวรรณ วงศ์ไทย นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • นายธนเดช ศรีดานุช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศิษย์เก่า)
 • นางสาวธวัลรัตน์ สุวิทยพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ผศ.ชุลีกร นวลสมศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
4. Nature House กระดาษผักตบชวาปลอดสารเคมี
 • นายณัชพล แดงสุนทรชัย นักศึกษาวิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
 • นางสาวกัญญ์กานต์ กุญโคจร นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี(ศิษย์เก่า)
 • นายกิตติธัช ช้างทอง นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (ศิษย์เก่า)
อาจารย์ที่ปรึกษา
 • ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม
 • นางสาวชวัลรัศมิ์ จตุเทน สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม