02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

ขอแสดงความยินดีกับทีม Preta แดนมรณะ
ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจาก โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( Youth Startup Fund ) : POC
จำนวนเงิน 1,360,000 บาท

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
#ฝ่ายวิสาหกิจ #มหาวิทยาลัยรังสิต