02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า

10 ตุลาคม 2562 
ขอเชิญชม
เลือกซื้อสินค้า ราคาถูก

กิจกรรมโครงการยุวพัฒน์รักถิ่นปี 2562 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและธนาคารออมสิน
ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านออกแบบ บัญชีการเงิน ไอที และบริหารจัดการ
ของนักศึกษาจากคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับกลุ่มชุมชนวิสาหกิจ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี

จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก1 ชั้น1 มหาวิทยาลัยรังสิต
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.