02-997-2222 ต่อ 3202,3203,3204 bsic@rsu.ac.th
เลือกหน้า
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565
  ณ KX Knowledge Xchang
ผอ.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ ม.รังสิต (อ.ศศิธร ปังศิริกุล)​ เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ปีงบประมาณ 2565